Giới thiệu chung

03 tháng 11, 2015

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, an toàn và bảo hộ lao động, công tác thi đua khen thưởng, công tác an ninh trong trường.
Top