Bảo Hiểm Xã Hội

Quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXHVN

V/v ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 

Nội dung trong tệp đính kèm, gồm 03 tệp:

+ Quyết định 1111/QĐ-BHXH: 1111_QD_BHXH.rar

+ Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: PP_Lap_va_SD_1111.pdf

+ Các phụ lục và biểu mẫu: Phu_luc_Bieu_mau_1111.pdf

Các tin khác