Thông báo mới

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu Thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục,

Để các đơn vị trong trường thực hiện tốt công tác thi đua năm học 2016 - 2017, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ, viên chức trong Trường căn cứ vào các tiêu chuẩn của các văn bản nêu trên để thực hiện đăng ký thi đua, cụ thể như sau:

1.    Cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua từ đầu năm học (chỉ bình xét thi đua đối với các cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua) đăng ký danh hiệu thi đua ở mức thấp đến các danh hiệu ở mức cao.

2.    Việc đăng ký thi đua phải được thực hiện bằng văn bản và trong thời gian quy định của Nhà trường. Các biểu mẫu đăng ký có thể tải tại website phòng Tổ chức – Hành chính, mục Văn bản_Biểu mẫu.

3.    Thời gian đăng ký thi đua đến hết ngày 13/10/2016. Các đơn vị lập danh sách đăng ký thi đua (theo mẫu) và niêm yết công khai tại đơn vị từ ngày 11/10/2016 đến ngày 13/10/2016. Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký (phiếu đăng ký thi đua cá nhân, phiếu đăng ký thi đua tập thể, tổng hợp danh sách đăng ký thi đua) về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 14/10/2016.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.

Tập tin đính kèm: 817-TB-DHDL.pdf

 

Các tin khác