Thông báo mới

Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2013 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2023

Căn cứ Hướng dẫn 139-HD/BCSĐ ngày 19/9/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Văn bản số 134-CV/BCSĐ ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016,

Trường Đại học Đà Lạt thông báo tới các đơn vị trực thuộc Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2013 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2023 như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

II. Giai đoạn 2013 – 2018: Không bổ sung danh sách quy hoạch.

III. Giai đoạn 2018 – 2023

1. Xác định số lượng cán bộ của từng chức danh

- Chức danh Hiệu trưởng: 01 người.

- Chức danh Phó Hiệu trưởng: 03 người.

2. Yêu cầu về cán bộ được quy hoạch

2.1. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức

- Khi quy hoạch và rà soát quy hoạch cán bộ phải quy hoạch lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch vào chức vụ đang đảm nhiệm.

- Đối với cán bộ đảm nhiệm chức danh có quy định một người không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, cần xem xét đưa vào quy hoạch chức vụ khác, hoặc bố trí giữ chức vụ đó ở cơ quan, đơn vị khác nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

2.2. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

- Phải quy hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh và không quy hoạch 01 chức danh quá 4 người (ví dụ: chức danh Phó Hiệu trưởng theo quy định có 3 người, thì số lượng đưa vào quy hoạch không quá 3 x 4 = 12 người);

- Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh.

2.3. Quy hoạch cán bộ có triển vọng phát triển

Cán bộ trong quy hoạch là người có triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch. Ở thời điểm quy hoạch, người được quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch.

2.4. Yêu cầu về độ tuổi trong quy hoạch

- Những đồng chí được đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để tham gia được trọn 01 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm)  trở lên.

- Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm lần đầu vào chức danh quy hoạch, cần đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

- Bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong từng cấp lãnh đạo, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ,...

- Về cơ cấu 3 độ tuổi: danh sách đề nghị quy hoạch phải bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi cụ thể:

     + Dưới 40 tuổi: không dưới 15%.

     + Từ 40 đến 50 tuổi: Khoảng 55 – 65%.

     + Trên 50 tuổi: Khoảng 20 – 30%.

- Đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong danh sách quy hoạch.

2.5. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự

- Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu.

- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

3. Thực hiện công tác quy hoạch

3.1. Bước 1: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu quy hoạch (phát hiện, giới thiệu nguồn)

- Thời gian: vào lúc 08h30 ngày 11 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- Thành phần (có danh sách kèm theo): Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng Trường, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Trưởng, Phó các đơn vị, Bí thư chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc, Trưởng, Phó bộ môn, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

- Nội dung:

+ Hiệu trưởng quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, giới thiệu quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2018 – 2023.

+ Hướng dẫn ghi thư giới thiệu, giải thích, giải đáp thắc mắc (nếu có).

+ Tổ chức thực hiện việc lấy thư giới thiệu; kiểm thư giới thiệu.

+ Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch báo cáo Đảng ủy, Hiệu trưởng trước khi tiến hành bước 2.

3.2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy trường

- Thời gian: vào lúc 14h00, ngày 11 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm: Phòng họp 116 nhà A1.

- Thành phần: Các thành viên trong Đảng ủy.

- Nội dung: Thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2018 – 2023.

3.3. Bước 3: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Thời gian: vào lúc 16h00, ngày 11 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm: Phòng họp 116 nhà A1.

- Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

- Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kết quả giới thiệu của các bước trên, tập thể lãnh đạo Trường thảo luận, bỏ phiếu quyết định giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2018 – 2023; Những người được trên 50% số phiếu tán thành của tập thể lãnh đạo Trường được đưa vào danh sách quy hoạch; Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp kết quả báo cáo Hiệu trưởng, hoàn thành hồ sơ đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Phòng Tổ chức – Hành chính và Văn phòng Đảng ủy

- Đầu mối công tác tổ chức; Công tác lễ tân, trang trí hội trường, hoa, nước uống, kế hoạch kinh phí và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức.

- Chuẩn bị thư giới thiệu, phiếu giới thiệu, lập danh sách thành phần cán bộ chủ chốt mở rộng;

- Lập danh sách cán bộ viên chức đủ tuổi để tham gia được trọn 01 nhiệm kỳ 2018 – 2023; có trình độ từ Thạc sĩ và giữ chức vụ Trưởng bộ môn trở lên, để cán bộ chủ chốt nghiên cứu, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Kiểm thư, kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo Đảng ủy, Hiệu trưởng để thực hiện các bước theo quy trình.

4.2. Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo thường xuyên, Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học: Điều chỉnh  thời khóa biểu giảng dạy ngày 11/11/2016 cho cán bộ, viên chức có liên quan đến các Hội nghị nêu trên.

4.3. Thư viện: Đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Thư viện; chuẩn bị 02 máy chiếu, 02 màn chiếu, 01 máy tính xách tay (laptop); 05 micro; sắp xếp bàn ghế, vệ sinh hội trường và khu vực Thư viện; cử 01 chuyên viên phụ trách kỹ thuật trong thời gian tổ chức hội nghị.

4.4. Các đơn vị: Trưởng đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

- Triển khai thông báo này đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị được biết.

- Thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc các thành phần nêu trên sắp xếp thời gian, công việc để tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm quy định.

- Các thông tin liên quan trong danh sách kèm theo nếu có thiếu sót cần đính chính, bổ sung, đề nghị các đơn vị phản hồi về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 08/11/2016 theo địa chỉ Email: phongtchc@dlu.edu.vn hoặc ông Phạm Đăng Thắng, Điện thoại 0908.526879.

4.5. Phòng Tài chính: Công tác kinh phí tổ chức.

4.6. Kế hoạch này thay cho giấy mời.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này.

 

Tập tin đính kèm: 919-KH-DHDL.pdf

 

Các tin khác