Thông báo mới

Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2016–2017

Căn cứ thông tư 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ điểm 5 Chỉ thị số 38/1998/CT-TTg ngày 11/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017 như sau:

I.        Thời gian và địa điểm tổ chức

1.      Hội nghị cấp cơ sở

1.1.     Thời gian: Từ ngày 12/12 đến ngày 15/12/2016 (Các công đoàn bộ phận tổ chức theo lịch của kế hoạch).

1.2.     Địa điểm: Phòng hội thảo 203 nhà A11.

1.3.     Thành phần: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc công đoàn bộ phận.  

2.      Hội nghị cấp trường

2.1.     Thời gian: 13h30 ngày 31 tháng 12 năm 2016 (thứ Bảy).

2.2.     Địa điểm: Phòng Hội thảo Thư viện.

2.3.     Thành phần: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của trường.

II.     Công tác tổ chức

1.      Hội nghị cấp cơ sở

1.1.      Công đoàn bộ phận 1

-      Thời gian: 08h00 ngày 12/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Phạm Đăng Thắng - Phòng TC-HC; Ô. Bùi Văn Hùng - Phòng ĐTTX; Bà Phạm Thị Phong Lan - Phòng Quản lý đào tạo.

-      Tổ công đoàn Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học tham dự hội nghị tại Công đoàn bộ phận 1.

 1.2.      Công đoàn bộ phận 2

-      Thời gian: 14h00 ngày 12/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Hoàng Việt Hậu - Phòng CSVC; Bà Phạm Thị Hoa Hạnh - Phòng Tài chính; Bà Lưu Ngọc Hà – Phòng Thanh tra.

1.3.      Công đoàn bộ phận 3

-      Thời gian: 08h00 ngày 13/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Đỗ Quốc Toản - Khu nội trú; Bà Nguyễn Thanh Hương - Thư viện, Bà Lê Thị Uyên – Trung tâm Tin học.

1.4.      Công đoàn bộ phận 4

-      Thời gian: 14h00 ngày 13/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Nguyễn Hữu Lộc - Khoa Vật lý; Bà Tạ Thị Thu Phượng - Khoa Toán – Tin học; Ô. Đặng Thanh Hải - Khoa CNTT.

1.5.      Công đoàn bộ phận 5

-      Thời gian: 08h00 ngày 14/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Trần Văn Tiến – Khoa Sinh học; Ô. Trần Kim Cương - Khoa Hóa học; Bà Cao Thị Làn – Khoa Nông lâm.

1.6.      Công đoàn bộ phận 6

-      Thời gian: 14h00 ngày 14/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Nguyễn Cao Luyện - Khoa Quốc tế học; Bà Tôn Thiện Quỳnh Trâm - Khoa Ngoại ngữ; Ô. Bùi Long Dung -Khoa Lý luận Chính trị.

1.7.      Công đoàn bộ phận 7

-      Thời gian: 08h00 ngày 15/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Nguyễn Hữu Tân – Khoa CTXH; Bà Đỗ Thị Phương Lan - Khoa Sư phạm, Ô. Dương Hữu Biên - Khoa Ngữ văn & Văn hóa học.

1.8.      Công đoàn bộ phận 8

-      Thời gian: 14h00 ngày 15/12/2016.

-      Chủ tọa: Ô. Trần Mạnh Quý - Khoa KT-QTKD; Ô. Trần Duy Liên - Khoa Quản trị Du lịch; Bà Nguyễn Ngọc Anh Đào - Khoa Luật học.

1.9.      Thư ký hội nghị cấp cơ sở: Mỗi công đoàn bộ phận cử 01 thư ký ghi biên bản.

            Các công đoàn bộ phận tiến hành hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; Báo cáo công tác tài chính; Tham gia hiến kế xây dựng trường Đại học Đà Lạt trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trên Tây Nguyên. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chính như sau:

-       Công tác Tổ chức – Hành chính.

-       Công tác đào tạo.

-       Công tác Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế.

-       Công tác Thanh tra, Khảo thí - Kiểm định chất lượng.

-       Công tác Xây dựng, Cơ sở vật chất, Quản trị.

-       Công tác Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ.

-       Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên.

-       Công tác Thư viện, Khu nội trú, Trung tâm, Viện nghiên cứu.

            Các công đoàn bộ phận tổng hợp ý kiến của hội nghị và gửi bằng văn bản về Phòng Tổ chức – Hành chính (người nhận: Bà Đỗ Thụy Thùy Dung) và bản mềm được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, gửi theo địa chỉ E-mail: phongtchc@dlu.edu.vn trước 16h00 ngày 16 tháng 12 năm 2016.

2.      Hội nghị cấp trường

2.1.     Chủ tịch đoàn

-      PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng.

-      ThS. Hoàng Đức Lâm, Chủ tịch Công đoàn trường.

2.2.     Thư ký

-      Thư ký soạn thảo Nghị quyết: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế.

-      Thư ký ghi biên bản tổng hợp: Bà Phạm Thị Quỳnh An, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính.

2.3.     Chương trình Hội nghị cấp trường

-      Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 (Hiệu trưởng báo cáo).

-      Báo cáo công tác tài chính năm học 2015 – 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 (Hiệu trưởng ủy quyền Trưởng phòng Tài chính báo cáo).

-      Báo cáo công tác Thi đua - Khen thưởng (Lãnh đạo phòng TC-HC).

-      Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân (Bà Đặng Thị Vĩnh Hòa, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo).

-      Báo cáo tổng hợp tóm tắt ý kiến đóng góp của các đơn vị (Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo).

-      Lãnh đạo trường và các đơn vị trả lời ý kiến của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

-      Phát biểu của đại biểu.

-      Hội nghị giải lao 15 phút.

-      Hội nghị thảo luận.

-      Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết và Chủ tịch đoàn cho biểu quyết.

-      Hiệu trưởng thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết Hội nghị.

-      Kết thúc Hội nghị.

-      Chương trình Gala Dinner - Chúc mừng năm mới 2017.

III.      Phân công nhiệm vụ

1.    Văn phòng Công đoàn trường

-      Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị.

-      In phiếu đăng ký phát biểu (50 tờ).

-      Cử chuyên viên trực tại phòng hội thảo 203 nhà A11 trong thời gian các Công đoàn bộ phận tổ chức hội nghị cấp cơ sở.

2.    Phòng Tổ chức – Hành chính

-      Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 trình Hiệu trưởng trước ngày 08/12/2016.

-      Ngày 09/12/2016: Phòng TC-HC gửi dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và báo cáo tài chính tới các đơn vị theo địa chỉ E-mail công vụ.

-      Phụ trách phần khai mạc hội nghị: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự hội nghị; Chủ tịch đoàn, Thư ký.

-      Đầu mối công tác tổ chức, in và gửi giấy mời đại biểu; công tác lễ tân, trang trí hội trường Thư viện, hội trường 203 nhà A11 và sân khấu Gala Dinner; băng rôn chào mừng tại cổng chính và Thư viện; hoa, nước uống; công tác đảm bảo an ninh trật tự; đặt liên hoan toàn trường tại sảnh chính Thư viện.

-      Hệ thống âm thanh phục vụ hội nghị và sinh hoạt văn nghệ tại chương trình Gala Dinner; quay phim làm tư liệu của trường.

-      Phối hợp với Văn phòng Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị; In danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (điểm danh, báo cáo Chủ tịch đoàn).

3.    Phòng Tài chính

-      Dự thảo báo cáo tài chính năm học 2015 - 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 trình Hiệu trưởng trước ngày 08/12/2016.

-      Cử 01 chuyên viên kế toán phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và Văn phòng công đoàn trường thực hiện công tác đặt liên hoan cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và thanh toán theo quy định.

-      Công tác kinh phí tổ chức hội nghị.

4.    Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo thường xuyên và Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học

-      Điều chỉnh lịch giảng dạy ngày tổ chức hội nghị cấp cơ sở và cấp trường theo kế hoạch.

-      Trường hợp trùng Thời khóa biểu cố định sẽ cho sinh viên nghỉ học và xếp lịch dạy bù.

5.      Phòng Cơ sở vật chất và Tổ mạng

Đảm bảo hệ thống mạng Internet của trường thông suốt, cử 01 chuyên viên công nghệ thông tin phối hợp với Ban tổ chức để xây dựng chương trình Gala Dinner.

6.      Phòng Quản trị

-       Chỉ đạo tổng vệ sinh trong khuôn viên nhà trường và khu vực Thư viện.

-       Trang trí hoa, cây cảnh, ánh sáng màu và 02 cây thông chúc mừng năm mới; chuẩn bị máy phát điện đề phòng mất điện lưới, 01 máy chiếu, 01 màn chiếu, 200 ghế nhựa tại sảnh trung tâm Thư viện; trang thiết bị và vật liệu phục vụ công tác đốt lửa trại.

-       Cắm cờ chuối khu vực cổng chính và trục đường chính tới hội trường Thư viện; cử 01 chuyên viên phụ trách kỹ thuật phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính phục vụ công tác tổ chức hội nghị.

7.      Thư viện

-       Không bố trí sử dụng Hội trường Thư viện từ ngày 30/12 đến hết ngày 31/12/2016 để phục vụ công tác tổ chức hội nghị.

-       Chuẩn bị 02 máy chiếu, 02 màn chiếu, 01 máy tính xách tay (laptop) tại hội trường; sắp xếp bàn ghế, vệ sinh hội trường và khu vực Thư viện; cử 01 chuyên viên phối hợp với Ban Tổ chức phục vụ công tác tổ chức.

8.      Ban Thanh tra nhân dân

Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và trình bày tại Hội nghị cấp trường.

9.      Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (đồng chí Phan Tuấn Anh)

-       Chuẩn bị đĩa nhạc Quốc ca và điều khiển tại nghi lễ chào cờ; đĩa nhạc phục vụ sinh hoạt văn nghệ (Karaoke) trong chương trình Gala Dinner; chụp hình.

-       Xây dựng chương trình Gala Dinner - Chúc mừng năm mới 2017.

-       Cử 03 sinh viên tham gia công tác lễ tân (01 nam, 02 nữ). Danh sách gửi về phòng Tổ chức – Hành chính theo địa chỉ E-mail: phongtchc@dlu.edu.vn trước ngày 20/12/2016.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017, đề nghị Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc thông báo cho toàn thể cán bộ của đơn vị biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

 

Tập tin đính kèm: 996-KH-DHDL-BGH-CD.pdf

 

Các tin khác